วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 แนะนำวิทยาลัย - ข้อมูลวิทยาลัย
   
 
 
 ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ลำดับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาล ส่วนภูมิภาค เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 โดยการบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และในปีพ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่เป็น“สถาบันพระบรมราชชนก”

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรง     พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ชื่อ "พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562" และตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ มาตรา 31 และ 32  ว่าด้วยการบริหารงานระดับคณะ คณบดี รองคณบดีและคุณสมบัติของคณบดี และ มาตรา 33 ว่าด้วย คณะกรรมการการประจำคณะ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะ มาตรา 35 ว่าด้วยการบริหารระดับวิทยาลัย ในการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานระดับคณะและระดับวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีมติเห็นชอบโครงสร้างสถาบันให้มีคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 30 แห่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้การดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาทางการพยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชเป็นวิทยาลัย 1 ใน 30 แห่งที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

 
 รายนามผู้อำนวยการ
     
1. นายแพทย์เบนทูล บุญอิต พ.ศ. 2492 – 2501
2. นางผกา บุญอิต พ.ศ. 2502 – 2506
3. นายแพทย์จำลอง  มุ่งการดี  พ.ศ. 2506 – 2512
4. นายแพทย์อุดม    สุวัจนานนท์ พ.ศ. 2512 – 2516
5. นางแฉล้ม พวงจันทร์ พ.ศ. 2516 – 2533
6. นางสาวปานจิต    เครื่องกำแหง พ.ศ. 2533 – 2541
7. นางสาววรรณดา  มลิวรรณ์ พ.ศ. 2541 – 2549
8. นางสาวพจนา ปิยะปกรณ์ชัย พ.ศ. 2550 – 2551
9. นางนภาดล สีหพันธุ์   พ.ศ. 2551 – 2553
10. ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี พ.ศ. 2554 – 2555
11. นางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2555 – 2556
12. ดร.สุภาเพ็ญ    ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. 2556 – 2559
13. นางเกษร คงแขม พ.ศ. 2559 – 2561
14. ดร.วรรณภา ประทุมโทน พ.ศ. 2561 – 2564
15. ผศ.ดร.อัศนี วันชัย พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

 

 

 
 ข้อมูลปัจจุบัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จำนวน 1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จำนวนหน่วยกิต 124 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา 4 ปี ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566) วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี รวม 501 คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 111 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน คงปฏิบัติงานจริง 105 คน ประกอบด้วย สายสอนที่เป็นข้าราชการ จำนวน 47 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน และ จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 27 คน คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 24 คน และข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 50 คน เป็นข้าราชการ จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 3 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 27 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565)

 
 ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

 
 วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชน ภายในปี 2570” ความหมาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จะเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพระดับอาเซียน และสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

 
 ปณิธาน

"สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข"

 
 พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
  2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
  4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
 
 ค่านิยมร่วม

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม”

 
 อัตลักษณ์บัณฑิต

“วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

 
 เอกลักษณ์สถาบัน

สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน

 
 Excellent Center

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดให้มีการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center) การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน

 
 พฤติกรรมคุณธรรม

พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดพฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษา ๓ ประเด็นคือ “ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ”

 
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

 

ดอกเหลืองอินเดีย ทั้งนี้ได้มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” โดยมีที่มาของชื่อดังกล่าวจากชื่อของคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย 

 
 สีประจำประจำวิทยาลัย

สีฟ้า-ขาว

 
 ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลเป็นอักษร สอเสือและวอแหวน ไขว้กันเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อักษร สอ เป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ อักษร วอ มีสีขาวเป็นสีแห่งวิชาชีพพยาบาล เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ความมีเมตตา กรุณา และมีคุณธรรม รูปดอกบัวสีเหลืองทองเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญา ความสว่างไสว ความเจริญรุ่งเรื่อง ความยึดมั่นในคุณธรรม มีแถบโบว์ด้านล่างระบุชื่อวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี และมีชื่อพุทธชินราชอยู่ด้านล่างแถบ

 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
งานความเสียง
ด้านวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านกิจการนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
หน่วยงานบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
แหล่งกิจกรรมพิเศษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj