วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 แนะนำวิทยาลัย - ข้อมูลวิทยาลัย
   
 
 
 ประวัติวิทยาลัย


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดดำเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคโดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช

พ.ศ. 2517 เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”

พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 สำหรับหมวดวิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2547

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ดำเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ 67 ซึ่งวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา

 
 รายนามผู้อำนวยการ
     
1. นายแพทย์เบนทูล บุญอิต พ.ศ. 2492 – 2501
2. นางผกา บุญอิต พ.ศ. 2502 – 2506
3. นายแพทย์จำลอง  มุ่งการดี  พ.ศ. 2506 – 2512
4. นายแพทย์อุดม    สุวัจนานนท์ พ.ศ. 2512 – 2516
5. นางแฉล้ม พวงจันทร์ พ.ศ. 2516 – 2533
6. นางสาวปานจิต    เครื่องกำแหง พ.ศ. 2533 – 2541
7. นางสาววรรณดา  มลิวรรณ์ พ.ศ. 2541 – 2549
8. นางสาวพจนา ปิยะปกรณ์ชัย พ.ศ. 2550 – 2551
9. นางนภาดล สีหพันธุ์   พ.ศ. 2551 – 2553
10. ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี พ.ศ. 2554 – 2555
11. นางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2555 – 2556
12. ดร.สุภาเพ็ญ    ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. 2556 – 2559
13. นางเกษร คงแขม พ.ศ. 2559 – 2561
14. ดร.วรรณภา ประทุมโทน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
 
 ข้อมูลปัจจุบัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ 30 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และมีศาลากลางน้ำ ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานของสถาบัน ที่รู้จักกันในนามว่า “สระแก้ว”

วิทยาลัย มีอาคารสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ แยกเป็นสัดส่วน มีที่ทำงานเป็นการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอและจำเป็นแก่การบริหารงาน เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานในทุกด้าน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามเกณฑ์การจัดตั้งและการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล 1 หลัง หอพระพุทธชินราช พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศาลากลางน้ำ (สระแก้ว) หอประชุม โรงอาหาร สนามสำหรับเล่นกีฬาแต่ละประเภท 5 สนาม รวมทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง และแฟลตสำหรับอาจารย์ จำนวน 2 หลัง รวมทั้งหน่วยซ่อมบำรุง และโรงจอดรถ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค 2  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา เน้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทักษะชีวิต อาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการศึกษาจากประสบการณ์จริงในคลินิกและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าใจตนเอง และผู้อื่น ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยที่เน้นการ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) วิทยาลัย มีจำนวนบุคลากรที่ประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง จำนวน 58 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 26 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

 
 ปรัชญา

วิทยาลัยเชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

 
 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาล ภายในปี ๒๕๖๔”

 
 ปณิธาน

ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ

ประสานสามัคคี มีใจใฝ่พัฒนา

 
 พันธกิจ

ที่จะผลักดันไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  จำนวน ๕ พันธกิจ คือ
               ๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
               ๒. วิจัย และสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
               ๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
               ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               ๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

 
 ค่านิยมร่วม

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม”

 
 อัตลักษณ์บัณฑิต

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 
 เอกลักษณ์สถาบัน

สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน

 
 Excellent Center

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดให้มีการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center) การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน

 
 พฤติกรรมคุณธรรม

พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดพฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษา ๓ ประเด็นคือ “ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ”

 
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

 

ดอกเหลืองอินเดีย ทั้งนี้ได้มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” โดยมีที่มาของชื่อดังกล่าวจากชื่อของคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย 

 
 สีประจำประจำวิทยาลัย

สีฟ้า-ขาว

 
 ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลเป็นอักษร สอเสือและวอแหวน ไขว้กันเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อักษร สอ เป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ อักษร วอ มีสีขาวเป็นสีแห่งวิชาชีพพยาบาล เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ความมีเมตตา กรุณา และมีคุณธรรม รูปดอกบัวสีเหลืองทองเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญา ความสว่างไสว ความเจริญรุ่งเรื่อง ความยึดมั่นในคุณธรรม มีแถบโบว์ด้านล่างระบุชื่อวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี และมีชื่อพุทธชินราชอยู่ด้านล่างแถบ

 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานอำนวยการ
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มงานวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
งานกิจการนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
หน่วยงานบริการนักศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
New E-Learning
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj